กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกกาญจน์ มากผล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลัดดา พรหมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวแพรไพลิน ภูมิประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายอธิพงษ์ รัชสิทธิ์
ครูผู้ช่วย