กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกกาญจน์ มากผล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลัดดา พรหมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรญา ดวงน้ำแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวนลิน หง้าฝา
ครูผู้ช่วย