กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกกาญจน์ มากผล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลัดดา พรหมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรญา ดวงน้ำแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวนลิน หง้าฝา
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ ชูทอง
ครูอัตราจ้าง