กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกกาญจน์ มากผล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางลัดดา พรหมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรรณิการ์ ทับไทร
ครู

นางสาวนลิน หง้าฝา
ครู

นายภานุเดช ยอดสกุล
ครูผู้ช่วย