เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวทิพย์ภาวดี คงบัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ