กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวณัฎฐา จริงบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายศิลชัย จริงบำรุง
ครู ชำนาญการ

นางจริยา เพชรร่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอมรา ภูมาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทวรรณ พลวัฒน์
ครู

นางสาวจิราภรณ์ มณีอ่อน
ครู