กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธิชานนท์ คงอ่อน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจุรีวรรณ ชำนาญกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปิยวรรณ ส้มเกลี้ยง
ครูผู้ช่วย