กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจุรีวรรณ ชำนาญกิจ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธิชานนท์ คงอ่อน
ครู คศ.1

นางสาวปิยวรรณ ส้มเกลี้ยง
ครูผู้ช่วย