กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธิชานนท์ คงอ่อน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจุรีวรรณ ชำนาญกิจ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปิยวรรณ ส้มเกลี้ยง
ครู

นางกนกวรรณ คงศิริ
พนักงานราชการ