กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจุรีวรรณ ชำนาญกิจ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสาวิณี จิตบรรจง
ครูผู้ช่วย

นายธิชานนท์ คงอ่อน
ครู คศ.1

นางสาวปิยวรรณ ส้มเกลี้ยง
ครูผู้ช่วย