กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธิชานนท์ คงอ่อน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจุรีวรรณ ชำนาญกิจ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปิยวรรณ ส้มเกลี้ยง
ครู