กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางภัทธิชา วังบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเสาวลักษณ์ ชนะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางมะลิ เพชรคง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรชุมา ปานเพ็ง
ครู

นางสาวสุลาวัลย์ ลิ่มคำ
ครููอัตราจ้าง