กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางภัทธิชา วังบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเสาวลักษณ์ ชนะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางมะลิ เพชรคง
ครู

นางเสาวณี ชัยฤกษ์
ครู

นางกัญญารัตน์ สิทธิโยธา
ครู คศ.1

นางสาวอรชุมา ปานเพ็ง
ครู คศ.1

นางอรอุมา ชูดวงจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุลาวัลย์ ลิ่มคำ
ครููอัตราจ้าง