กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางภัทธิชา วังบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเสาวลักษณ์ ชนะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางมะลิ เพชรคง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวณี ชัยฤกษ์
ครู

นางกัญญารัตน์ สิทธิโยธา
ครู

นางสาวอรชุมา ปานเพ็ง
ครู

นางอรอุมา ชูดวงจันทร์
ครู

นางสาวสุลาวัลย์ ลิ่มคำ
ครููอัตราจ้าง