กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเนาวรัตน์ แซ่ฮ้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนันทิยา สุดเอียด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมีนา จุลลางกูร
ครูชำนาญการ

นางสาวสุวิภา เพชรคง
ครู

นางสาวธนัชพร หมื่นขำ
ครู

นางสาวอนุศรา สมแก้ว
ครู

นายชลธิศ พัฒนศิลป์
ครูผู้ช่วย