กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเนาวรัตน์ แซ่ฮ้ำ
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนันทิยา สุดเอียด
ครู

นางมีนา จุลลางกูร
ครูชำนาญการ

นางสาวสุวิภา เพชรคง
ครู คศ.1

นางสาวธนัชพร หมื่นขำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนุศรา สมแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายชลธิส พัฒนศิลป์
ครูผู้ช่วย