กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเนาวรัตน์ แซ่ฮ้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนันทิยา สุดเอียด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนัชพร หมื่นขำ
ครู

นางสาวอนุศรา สมแก้ว
ครู

นายชลธิศ พัฒนศิลป์
ครู

นางสาวเบญจมาศ เครือจันทร์