ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายคณิต โอทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :