กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเทอดไทย สุขสกุล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอาวุธ หนูศิริ
ครู