กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเทอดไทย สุขสกุล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์
ครูชำนาญการ

นายอาวุธ หนูศิริ
ครู