กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเทอดไทย สุขสกุล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์
ครู

นายอาวุธ หนูศิริ
ครูผู้ช่วย