กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์
ครู

นายเทอดไทย สุขสกุล
ครูผู้ช่วย

นายอาวุธ หนูศิริ
ครูผู้ช่วย