พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ(Mission)

 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มีความรู้ มีสุขภาพดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. จัดระบบบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายมาใช้ในการจัดการศึกษา