คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางแววตา อ่อนเกตุพล
ครู
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวมนัสนันท์ ชนะสงคราม
ครูชำนาญการ

นายเดชา มหาโยธารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศุภวรรณ เรืองมาก
ครู

นางสาวปวีณา ทองเนื้อหอม
ครูอัตราจ้าง