ปฐมวัย

นางสาวมนัสนันท์ ชนะสงคราม
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย

นางมารศรี ทองยศ
ครูชำนาญการ

นางแววตา อ่อนเกตุพล
ครู

นายเดชา มหาโยธารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชลีภัสร์ พรหมหมทัตโต
ครู

นางสาวขจิตธน ชัยภักดี
ครู

นางสาวศุภวรรณ เรืองมาก
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวีณา ทองเนื้อหอม
ครูอัตราจ้าง