ปฐมวัย

นางสาวมนัสนันท์ ชนะสงคราม
ครู
หัวหน้าปฐมวัย

นางมารศรี ทองยศ
ครูชำนาญการ

นางแววตา อ่อนเกตุพล
ครู

นายเดชา มหาโยธารักษ์
ครู ชำนาญการ

นางสาวชาฟีนีะ สุวาหลำ
ครู

นางสาวอัญชลีภัสร์ พรหมหมทัตโต
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวีณา ทองเนื้อหอม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวขจิตธน ชัยภักดี
ครูผู้ช่วย