กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรัตติกานต์ บุญทวีวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชราพร ลิ่มคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุรี บุญเดช
ครูอัตราจ้าง