กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจิติพร โพธิการ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางรัตติกานต์ บุญทวีวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชราพร ลิ่มคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุรี บุญเดช
ครูอัตราจ้าง