กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจิติพร โพธิการ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรัตติกานต์ บุญทวีวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางพัชราพร ลิ่มคำ
ครู

นางจุรี บุญเดช
ครูอัตราจ้าง