กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกัญญารัตน์ นนทศักดิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรัตติกานต์ บุญทวีวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางพัชราพร ลิ่มคำ
ครู

นางสาวอรชุมา ปานเพ็ง
ครู

นางจิติพร โพธิการ
ครู

นางจุรี บุญเดช
ครูอัตราจ้าง