คณะผู้บริหาร

นายอาจินต์ ภูมาวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเสาวลักษณ์ ชนะกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ

นางจริยา เพชรร่วง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางนันทิยา สุดเอียด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารบุคลากร

นางจุรีวรรณ เป็ดทอง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอรญา ดวงน้ำแก้ว
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางลัดดา พรหมพันธ์
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นายสุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์
หัวหน้างานบริหารบุคลากร