กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกฤติภัทรกร ศิริภัทรนิธิโภคิน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจรัญญา ฟักกลิ่น
ครูชำนาญการ

นางอุษา เพ็ชรอาวุธ
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต. หญิงพักตร์สิริ จิตเที่ยง
ครู

นางสาวปิยภาณี โททอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัน​ยพร​ พงศ์​พิทักษ์​
ครูผู้ช่วย