กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกฤติภัทรกร ศิริภัทรนิธิโภคิน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจรัญญา ฟักกลิ่น
ครูชำนาญการ

นางอุษา เพ็ชรอาวุธ
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต. หญิงพักตร์สิริ จิตเที่ยง
ครูผู้ช่วย