กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจรัญญา ฟักกลิ่น
ครูชำนาญการ

นางอุษา เพ็ชรอาวุธ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤติภัทรกร ศิริภัทรนิธิโภคิน
ครู

ว่าที่ ร.ต. หญิงพักตร์สิริ จิตเที่ยง
ครูผู้ช่วย