วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ ( Vision )

       

ภายในปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านลำทับ จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้เรียนสุขภาพดี มีความรู้คู่คุณธรรม รักความเป็นไทย รู้ทันเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง