เด็กพิเศษเรียนร่วม

นางสาวจิราพรรณ ชุมทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
หัวหน้าเด็กพิเศษเรียนร่วม